Záruka a reklamace

Základní pojmy

- Prodávající – COLOSUS.CZ viz kontakty dle kategorie.
- Zboží - věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě COLOSUS.CZ (dále také jen „obchod“) provozovaného prodávajícím.
- Záruční list - listina vystavená prodávajícím obsahující minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky.
- Reklamace oznámení zjištěné vady kupujícím vůči prodávajícímu písemně, e-mailem, telefonicky či jinou vhodnou formou, které obsahuje identifikaci kupujícího a zboží a popis vady.

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:
- uplynula-li u reklamovaného zboží dnem uplatnění reklamace záruční doba
- u vad způsobených neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze a v důsledku toho následně vzniklé vadě
- poškozením zboží působením živlů
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají provozním podmínkám svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy a v důsledku toho následně vzniklé vadě
- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu

Záruční doba

Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena v detailu zboží na internetových stránkách obchodu a v prodávajícím potvrzeném záručním listě (dokladu o zakoupení) zaslaném kupujícímu.
Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně 24 měsícům dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.
Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Reklamace musí být vyřízena ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této doby se nezapočítává doba, která je nutná pro odborné posouzení vady. Reklamace musí být ale vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nároky kupujícího ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náležejí nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména právo:
- na vyřízení reklamace nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Způsob provedení reklamace

Reklamace vyřizuje reklamační oddělení COLOSUS.CZ, e-mail: reklamace@colosus.cz.
Reklamace vyřizují také autorizovaná servisní pracoviště uvedená v záručním listu.
Podmínkou řádné reklamace je prokázání nákupu reklamovaného zboží z COLOSUS.CZ dle daného oddělení.
Pro zjednodušení procedury a identifikaci reklamace vyplňte následující reklamační formulář.
O přijetí reklamace bude kupující vyrozuměn emailem nebo telefonicky.
Po vyřízení bude vyhotoven písemný protokol.


U výrobků jejichž záruční opravu vyřizují autorizované servisy doporučujeme uplatnit záruku přímo v těchto servisech - seznam servisů najdete na stránkách www.najdiservis.cz.

Reklamace zasílejte na adresu daného oddělení COLOSUS.CZ - viz kontakty

Zboží je expedováno bez vyplněného záručního listu, bohužel se stává, že některý zákazník si zboží objedná, poté nevyzvedne, a nám se balíček vrací zpět. Tento produkt s vyplněným záručním listem se nedá prodat jako nový výrobek, datum se poté bere podle data vystavení daňového dokladu.


Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům. Prohlížením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich užíváním v souladu s Cookies

X